KLUBÍK Břeclav z.s.- Centrum pro rodinu

KLUBÍK Břeclav z.s.

Národních hrdinů 43, naproti Racio
Břeclav 690 02

Číslo účtu Fio banka 2900206417/2010
722946828 Klubík-centrum
792 444 769 Klubík-dětská skupina
předseda: Helena Famfrlováklubikbreclav@seznam.cz

Stanovy Klubíku podle nového občanského zákona, musely projít do souladu s novými ustanoveními platnými od 1.1.2014

Změněny byly k 1.11.2016 Nové stanovy Klubíku.pdf (619957) 

Vnitřní předpisy Klubíku

Příspěvkový řád pro členy:

Příspěvkový řád

KLUBÍK BŘECLAV –CENTRUM PRO RODINU

 

Vznik členství

Členství v občanském sdružení vzniká na základě předání podepsané žádosti o vstup a jejím následném schválení předsedou nebo celým výborem sdružení.

Člen je seznámen se všemi právy a podmínkami členství a výši a splatnosti příspěvků.

 Výši příspěvku schvaluje výbor sdružení a následně projedná jeho výši a splatnost s valnou hromadou sdružení min. jednou v roce. Členství vzniká ke dni přijetí žádosti, zaplacení příspěvku.

Zaniká podle druhu členství.

V roce 2014 jsou členské příspěvky splatné dvakrát v roce.

Do konce března a do konce prosince.

Výše příspěvku je dvojí.

Pro aktivní členy činí příspěvek 150,- ročně

Pro členy neaktivní 300,- ročně.

 

Osvobození od členského příspěvku:

 Určuje předseda nebo výbor u aktivních i neaktivních členů.

Může být také navrhnuto členy na valné hromadě a společně schváleno s předsedou, nebo celým výborem.

 

Neaktivní členství

Neaktivní člen se podle uvážení může také podílet dobrovolně na organizování aktivit Klubíku. Může se účastnit valné hromady, podávat návrhy. Jeho aktivita a účast záleží zcela na něm. Má nárok na členské slevy na určené akce, semináře, přednášky a kurzy. Tyto akce budou označeny, jakou výši slevy člen Klubíku obdrží. Slevy určí předseda.

Neaktivní členství lze ukončit kdykoli, písemně i ústně. Neaktivní člen si nenárokuje vrácení příspěvku.

 

Aktivní členství

Aktivní členství znamená, že člen se aktivně podílí na fungování Klubíku Břeclav. Minimálně jednou v měsíci vykoná dobrovolně službu, kterou projedná s předsedou nebo jeho zástupcem.

Aktivního člena může výbor nebo předseda určit sám na základě uvážení - na základě jeho dobrovolné činnosti pro Klubík, aktivitě při organizování akcí, při propagaci Klubíku, a podobně.

Aktivní člen má slevy na určené akce, semináře, přednášky a kurzy. Vše podle povahy dané akce. Slevy určí předseda.  Nebo může být osvobozen od členského poplatku.

 

Aktivní členství lze ukončit jen na základě písemné žádosti předané řádným způsobem do rukou předsedy nebo jeho zástupce. Výpovědní lhůta je minimálně 14 dnů a určuje ji předseda na základě povahy úkolů a funkcí, které aktivní člen v Klubíku zastával.

Řádně také předává agendu, materiál nebo úkol mu svěřený bez zamlčování skutečností.

 

Aktivní zachovává po dobu svého působení v Klubíku a během výpovědní lhůty loajalitu a mlčenlivost.

Také podle povahy mu svěřené funkce a plné moci, smlouvy je zodpovědný podle platných zákonů České republiky.

K tomu to se Aktivní člen zavazuje svým podpisem na přihlášce ke vstupu.

Podpisem na dílčích smlouvách, převzetím plné moci.

 

Další ustanovení:

 

1)Člen také souhlasí s fotografováním a záznamem akcí. Použitím fotografií a záznamů k propagaci Klubíku a prezentaci na veřejnosti.

2) Při darování nebo věnování hmotných věcí, si členové vyžádají podpis předsedy o převzetí věci do užívání, a že nenárokují/ nárokují věc navrátit při zrušení svého členství.

V Břeclavi 1.4.2014

Helena Famfrlová,předseda